Thẻ: Grand Marina Saigon

  • ‘Sống hàng hiệu’: phong cách sống mới ở Việt Nam

    Sau gần 100 năm ra đời trên thế giới, phong cách sống hàng hiệu đã xuất hiện tại Việt Nam khi dự án căn hộ hàng hiệu đầu tiên được hoàn thành ở TP.HCM. Phong cách sống gắn liền với phân khúc bất động sản hàng hiệu có lịch sử gần 100 năm trên thế…